„Z najnowszymi trendami fryzjerstwa na Ty!...” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
HomeZamówienia

Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE FP-CAT z dnia 25.01.2017r.

na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego”

(CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków)

 

Zamawiający: Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 501 082 967, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl, www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):
 3. CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
 4. Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu przerwy kawowej oraz dania obiadowego dla uczestników/uczestniczek szkoleń, realizowanych w ramach powyższego projektu.
  • W ramach usługi cateringowe wyróżnia się dwa rodzaje porcji: „porcja A” oraz „porcja B”, gdzie

 

„Porcja A” oznacza przygotowanie i dostarczenie przerwy kawowej, składającej się z:

 1. kruchych ciasteczek/ciastek/kanapek
 2. kawy, herbaty, cukru, mleka do kawy
 • wody mineralnej/źródlanej
 1. kubków, łyżeczek, talerzyków

 

zaś „Porcja B” oznacza przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku – dania obiadowego, obejmującego:

 

 1. ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza – min. 150 g/ na osobę
 2. mięso/ryba – min. 150 g/ na osobę (lub zamiennie danie dla wegetarian)
 • surówkę lub warzywa gotowane – 100 g/ na osobę
 1. uzupełnienie na bieżąco w trakcie całego dnia szkolenia napojów, cukru, mleka do kawy w ramach przerwy kawowej zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników/uczestniczek

Danie obiadowe dla każdej osoby powinno być ciepłe, wyporcjowane, zapakowane w jednorazowe opakowanie termiczne z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek.

Dania obiadowe powinny być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, jak i estetyki.

 

 • Na usługę cateringową składać będzie się maksymalnie 3963 porcji. 3963 porcje to suma „porcji A” oraz „porcji B” stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
 • Usługa cateringowa dla każdej osoby na każdy dzień szkolenia obejmuje nie mniej niż przygotowanie i dostarczenie „porcji A”. Zamówienie „porcji B” następować będzie w przypadkach organizacji szkoleń o większej ilości godzin zajęć w ciągu dnia, o czym Wykonawca będzie informowany każdorazowo w momencie składania zamówienia na usługę cateringową na dany dzień szkoleniowy przez Zamawiającego.
 • „Porcja A” powinna być dostarczana na rozpoczęcie szkolenia i, w przypadku zamówienia również „Porcji B” dla uczestników/uczestniczek szkolenia, uzupełniania w trakcie dostawy „Porcji B”. Godziny dostawy ustalane na bieżąco z Zamawiającym.
 • Oferent jest zobowiązany do używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
 • W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Oferent jest zobowiązany zapewnić usługę cateringową, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
 • Oferent zobowiązany jest zapewnić posiłki wegetariański i uwzględniające specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, alergików etc. Zgłaszane przez Zamawiającego.
 • Oferent zapewnić musi menu składające się z min. 10 posiłków mięsnych i 10 posiłków wegetariańskich.
 • Oferent musi zapewnić sprzątnięcie i wywóz pozostałości po usłudze cateringowej. w tym pojemników (m.in. pozostawienie odpowiedniej ilości i wielkości worków na śmieci).
 • Termin realizacji luty 2017 – kwiecień 2018, szkolenia uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
 • Oferent zobowiązany będzie do realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 

 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • Usługa cateringowa dowożona będzie do sal na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem Zamawiającego. Zamawiający wskazuje wykonawcy konkretne adresy realizacji usługi.
  • Czas realizacji usług:
   • Harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie Oferentom na minimum 3 dni przed usługą a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji, wtedy harmonogram jest zgłaszany najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem szkolenia/szkoleń na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników i zgłaszania zamian w ilości „Porcji A” i „Porcji B” w tym samym dniu do godziny 10. Wynagrodzenie Oferentowi wypłacane będzie tylko za faktycznie dostarczone posiłki.
   • Usługa cateringowa dostosowana będzie do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania usługi cateringowej w różnych godzinach (od godziny 7 do 22), we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotą i niedzielą). W związku z tym wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez wybranego Oferenta.
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
  • W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
  • Oferent przedstawia w ofercie cenę brutto.
  • Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  • Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym przygotowanie usługi cateringowej, dostarczenie usługi cateringowej pod wskazany adres, sprzątanie i wywóz pozostałości po usłudze cateringowej, w tym pojemników. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
  • Cena brutto za przygotowanie i dostawę „Porcji A” musi być taka sama jak cena brutto za przygotowanie i dostawę „Porcji B”.
  • Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem zamówienia, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z uchybieniami związanymi z wykonaniem przedmiotu zlecenia.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszego zapytania, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Oferenta, jeżeli średnia ocen z ankiet oceniających catering będzie niższa niż 3,8 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Oferenta zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 3,8.
  • Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.

 

 1. Kryteria dostępu oferentów:
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryteria wyboru oferty:
  • Cena brutto

 

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny (A) podanej w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego

 

70 punktów – za pierwszą w kolejności najtańszą ofertę

50 punktów – za drugą w kolejności najtańszą ofertę

30 punktów – za trzecią w kolejności najtańszą ofertę

10 punktów – za czwartą i każdą kolejną najtańszą ofertę

 

 • Czas reakcji

 

Zamawiający oceni informacje zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:

 

Gotowość do ustalania terminów usługi cateringowej z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

 

Poniżej 12 godzin przed terminem realizacji usługi cateringowej -10 pkt

Pomiędzy 13 a 24 godzin przed terminem realizacji usługi cateringowej -8 pkt.

Pomiędzy 25 a 71 godzin przed terminem realizacji usługi cateringowej – 2 pkt

Powyżej 72 godzin przed terminem realizacji usługi cateringowej – 0 pkt

 

Punkty w liczbie max 10 zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w zał. nr 1 do postępowania.

 

 

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie informacji podanych w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

 

 1. 3. Klauzule społeczne – oceniana jako spełnia/nie spełnia

 

Oferent w ramach klauzuli społecznej zatrudni na umowę o pracę (min. ½ etatu) min. na okres realizacji usługi 1 osobę z niepełnosprawnością lub osobę bezrobotną (osoba te muszą spełniać definicję osoby z niepełnosprawnością/osoby bezrobotnej zgodnie z wytycznymi). Klauzula weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia. Oferent deklarujący zatrudnienie w ramach klauzuli społecznej otrzyma 30 pkt, zaś brak deklaracji zatrudnienia w ramach klauzuli to 0 pkt. Zatrudnienie w ramach klauzuli zweryfikowane będzie w momencie podpisania umowy z Oferentem na podstawie przedłożonej umowy o pracę. A następnie weryfikowane co miesięcznie na podstawie oświadczenia Oferenta i zatrudnionego pracownika przez Oferenta (zwolnienie pracownika skutkować będzie rozwiązaniem umowy z Oferentem. Chyba, że Oferent przedstawi racjonalne powody zwolnienia i zatrudni nową osobę na to samo miejsce). W momencie nie podpisania umowy w ramach klauzuli Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z Oferentem.

 

6.4. Ofertą najkorzystniejszą (C) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru  C = A +

B +C, gdzie A to cena brutto, B to czas reakcji, a C to klauzula społeczna.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów to 110 punktów.

6.5. Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).

6.6. Wybrany zostanie jeden Oferent, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6.7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

6.8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentem, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez niego cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.

6.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.

6.11. Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo: a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać będzie na spełnieniu przez oferentów wymogów obligatoryjnych b/ etap 2 – ocena merytoryczna – polegająca na ocenie merytorycznej przedłożonych dokumentów w Komisji ofertowej oraz stworzeniu listy rankingowej.

6.12. Posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu składania ofert. Ocena dokonana przez Komisję Ofertową ma charakter ostateczny.

6.13. Wyniki oceny złożonych ofert zostaną opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i podane telefonicznie lub mailowo do wiadomości Oferentów do 1 dnia od daty posiedzenia Komisji Ofertowej. Oferentom nie będą przekazywane protokoły wyboru ani inne dokumenty związane z postępowaniem, lecz jedynie informacja o wyniku postępowania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „FP-CAT”.

Termin złożenia oferty upływa dnia 02.02.2017r.

 

Biuro projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 15:30. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: mjenda@fryzjer-profesjonalista.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres: Prospector Sp. z o.o.

 1. Gliwicka 118-120

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Marlena Jenda

Koordynator Projektu

tel.  504 943 374

e-mail: mjenda@fryzjer-profesjonalista.pl

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego FP-CAT

 

Dane Zamawiającego:

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

Nawiązując do zapytania ofertowego FP-CAT z dnia 25.01.2017r. na zapewnienie usługi cateringowej w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

 

Ceny brutto za 1 porcję usługi cateringowej:

…………………………………………………. zł.

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zł.

 

Jednocześnie deklaruję gotowość do ustalania terminów usługi cateringowej z minimalnym wyprzedzeniem: ……………… godzin przed terminem realizacji usługi cateringowej.

 

Ponadto deklaruję zatrudnienie w ramach klauzuli społecznej, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym: TAK/NIE. (Niewłaściwe skreślić)

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                    podpis  Oferenta/   osoby reprezentującej Oferenta

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

ZAPYTANIE OFERTOWE FP-SZKF z dnia 25.01.2017 r.

na wyłonienie trenerów/trenerek szkoleń fryzjerskich

(CPV 80000000-4)

 

Zamawiający: PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 791 431 000, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl,  www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń fryzjerskich w ramach Projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
 3. Ze względu na złożony charakter zamówienia, obejmujący możliwość przeprowadzenia trzech szkoleń tożsamych tematycznie w jednym czasie dla maksymalnie trzech różnych grup oraz ze względu na zapewnienie płynnej i efektywnej realizacji projektu w ramach postępowania wyłonionych zostanie od 3 do maksymalnie 8 trenerów/trenerek. Maksymalna ilość godzin szkoleniowych przewidziana dla wszystkich grup w ramach projektu w zakresie wszystkich szkoleń tematycznych wynosi 2540 godzin szkoleniowych. Ostateczna liczba godzin szkoleniowych w ramach danego szkolenia zostanie każdorazowo ustalona indywidualnie z każdym wybranym Oferentem.
 4. Opis projektu: przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów/trenerek szkoleń fryzjerskich, którzy zrealizują 8 rodzajów szkoleń fryzjerskich w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym  projektu  jest zniwelowanie rozdźwięku między wymaganiami pracodawców branży fryzjerskiej a kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami posiadanymi przez minimum 80% osób (w tym minimum 80 Kobiet) ze 110 Uczestników/Uczestniczek, tj. osób młodych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu – młodzieży NEET z województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 43%  uczestniczek  i uczestników (w przypadku osób długotrwale bezrobotnych min.35%) poprzez podniesienie/uzupełnienie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w projekcie ma na celu zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych,  wprowadzenie Uczestników/Uczestniczek  na  rynek  pracy,  przygotowanie  Indywidualnych  Planów  Działania  i zniwelowanie  stresu związanego z ich aktualną sytuacją, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Przeprowadzenie szkoleń fryzjerskich dla 110 uczestników/uczestniczek projektu
  • Zamówienie dotyczy 8 rodzajów szkoleń fryzjerskich o następującej tematyce:
   • „Strzyżenia Pivot Point” szkolenie przygotowujące 72 uczestników do profesjonalnego i świadomego kreowania fryzur damskich i męskich, z jednoczesnym spojrzeniem na indywidualne uwarunkowania Klienta, poprzez: określenie sposobów analizy struktury strzyżenia, zasad projektowania fryzur, nauki umiejętności potrzebnych do wykonywania strzyżenia, technik fakturowania, personalizacji oraz dopasowywania najnowszych trendów do indywidualnego Klienta. Czas szkolenia: 90 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Kreatywne techniki koloryzacji włosów” to szkolenie przygotowujące 60 uczestników do wyboru odpowiedniej techniki koloryzacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu teorii koloru, nabycie umiejętności z zakresu technik koloryzacji, poznanie podstawowych zasad koloryzacji, doboru odpowiedniej koloryzacji do wybranego strzyżenia, kształtu twarzy, typu kolorystyki, pracę na główkach treningowych.
    Czas szkolenia: 90 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Odkształcanie włosów” to szkolenie przygotowujące 72 uczestników do bezpiecznego wykonywania trwałej ondulacji oraz osiągania bardziej naturalnych efektów poprzez poznanie technik odkształceń dopasowanych do formy strzyżenia, wybrania odpowiedniego produktu w zależności od analizy włosa, wyboru koloryzacji itp., naukę strzyżenia i stylizacji włosów kręconych, zwiększenia naturalnej objętości. Czas szkolenia: 80 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Upięcia i koki ART.LIBRE ” to szkolenie rozszerzające wiedzę 60 uczestników z zakresu czesania upięć i koków poprzez przedstawienie teorii upięć i koków, technik stosowanych w metodzie Art. Libre przy upięciach, naukę wykonywania wybranych upięć i koków, pracę na główkach treningowych. Czas szkolenia: 50 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Przedłużanie włosów” to szkolenie  wyposażające 60 uczestników w dodatkowe umiejętności rozszerzające i uzupełniające usługi fryzjerskie poprzez przedstawienie technik przedłużania i zagęszczania włosów, naukę o treskach, dopinkach i perukach oraz o praktycznych zastosowaniu ww. elementów. Czas szkolenia: 50 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Przygotowanie modelek do pokazu” to szkolenie przygotowujące 60 uczestników do profesjonalnej pracy z modelkami, polegającej na świadczeniu pełnego zakresu usług fryzjerskich z makijażem – wykonaniu pełnej stylizacji do pokazu. Czas szkolenia: 20 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Makijaż serwisowy” to szkolenie przygotowujące 60 uczestników do dopasowania makijażu do fryzury oraz indywidualnych potrzeb Klienta poprzez naukę wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy kolorystyki i technik wykonywania makijażu serwisowego i dostosowania go do danego typu urody, naukę analizy kształtu twarzy, oka i ust. Czas szkolenia: 40 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
   • „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur” to szkolenie przygotowujące 84 uczestników do komputerowego projektowania fryzur. W codziennej pracy poprzez naukę prowadzenia konsultacji z klientem w sprawie wyboru fryzury, naukę analizy cech niezbędnych w projektowaniu fryzur (tj. wybór koloru, formy, struktury czy długości włosów), naukę tworzenia kombinacji odpowiadającej indywidualnym potrzebom Klienta. Czas szkolenia: 30 godzin szkoleniowych, gdzie godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zegarowych. Grupy maksymalnie 12-osobowe.
  • Termin realizacji luty 2017 – kwiecień 2018, szkolenia uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
  • Zakres usługi: Prowadzenie szkolenia/szkoleń fryzjerskich ramach projektu. Na metody prowadzenia zajęć, w zależności od rodzaju szkoleń składać się będą: wykłady, dyskusje i dyskusje moderowane, pokazy, ćwiczenia praktyczne, symulacje.

 

Usługa obejmuje również: prowadzenie imiennych list obecności uczestników projektu, dzienników zajęć, prowadzenie dokumentacji z realizacji szkoleń z obowiązującymi logotypami, przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami.

 • Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalany będzie na bieżąco. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w trakcie realizacji oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin szkoleniowych (zmniejszenie do 0 godzin szkoleniowych lub zwiększenie o maksymalnie 12 godzin szkoleniowych danego rodzaju szkolenia), osób (od 0 do 120) i grup (od 0 do 50 grup).
 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • Szkolenia odbywać się będą w salach na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapotrzebowaniem. Zamawiający wskazuje Oferentowi pomieszczenia do wykonania usługi.
  • Czas realizacji usług:
   • Harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie wykonawcy na 3 dni przed planowanymi szkoleniami, a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji, wtedy harmonogram jest zgłaszany najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem szkolenia na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników na 1 dzień przed wejściem zamiany. Oferent otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie odbyte godziny szkolenia.
   • Szkolenia dostosowane zostaną do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji szkoleń w różnych godzinach (od godziny 7 do 22), we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotą i niedzielą), w związku z tym wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez wybranych Oferentów.
   • Każdy z Oferentów zobowiązany jest do przestrzegania łącznego zaangażowania zawodowego personelu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów i nie przekroczyć 276 godzin pracy miesięcznie. Przy czym obciążenie z tego wynikające nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi (każdemu z Oferentów).
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent (każdy z Oferentów) zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi (każdemu z Oferentów) z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Każdy z Oferentów będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • Cena brutto-brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym przeprowadzenie szkolenia, prowadzenie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (z obowiązującymi logotypami), dojazd Oferenta do miejsca spotkań wraz z wyżywieniem, nagłośnienie/laptop/odtwarzacz lub inny sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia, o ile wymagają tego zajęcia. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
  • Każdy z Oferentów zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zamówieniem z uwzględnieniem wymagań projektu i wytycznych w zakresie realizacji projektów POWER.
  • Każdy z Oferentów zobowiązany będzie do prowadzenia szkolenia, dziennika zajęć oraz list obecności uczestników projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zapewnia: programy szkoleń, wynajem sali wraz z wyposażeniem, przygotowywanie harmonogramu szkoleń, kontakt z uczestnikami, przygotowanie i wydruk pełnej dokumentacji związanej ze szkoleniami (tj. list obecności, dzienników zajęć) oraz wszelkie zadania związane z obsługą administracyjną i biurową szkoleń.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Oferenta, jeżeli średnia ocen z ankiet oceniających szkolenie będzie niższa niż 3,8 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Oferenta zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 3,8.
 2. Kryteria dostępu oferentów:
  • Osoby realizujące usługę muszą posiadać wykształcenie kierunkowe w dziedzinie fryzjerstwa oraz legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  • Oferent posiadać musi certyfikat PIVOT POINT oraz certyfikat ART.LIBRE lub inny certyfikat/y potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu PIVOT POINT oraz ART.LIBRE.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent spełnia kryteria dostępu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Oferent przedstawi przebieg doświadczenia zawodowego wskazujący na ilość godzin przeprowadzonych szkoleń o tematyce PIVOT POINT i ART.LIBRE.
 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryteria wyboru oferty:
  • Cena brutto

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 50 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*50

gdzie

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 50.

 

 • Doświadczenie Oferenta

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30, według zasady:

 1. a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 0 pkt,
 2. b) w wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 100 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 10 pkt,
 3. c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 101 do 300 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 20 pkt,
 4. d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 301 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o

tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 30 pkt.

 

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie załączonego przebiegu doświadczenia zawodowego. Zamawiający może jako uzupełnienie oferty prosić o dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

 

 • Czas reakcji

 

Zamawiający oceni informacje zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:

Gotowość do ustalania terminów szkolenia/segmentu tematycznego z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

 

Poniżej 12 godzin Przed rozpoczęciem danego szkolenia. -20 pkt

Pomiędzy 13 a 24 godzin Przed rozpoczęciem danego szkolenia. -10 pkt.

Pomiędzy 25 a 71 godzin Przed rozpoczęciem danego szkolenia.  – 5 pkt

Powyżej 72 godzin Przed rozpoczęciem danego szkolenia.  – 0 pkt

 

Punkty w liczbie max 20 zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w zał. nr 1 do postępowania.

 

 • Ilość deklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez Oferenta

 

Punkty przyznawane będą zgodnie z następującym wzorem:

D=(Dn/Co)*80

gdzie

Dn – ilość deklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez Oferenta

Co – maksymalna ilość godzin szkoleniowych dla wszystkich grup w ramach projektu w zakresie wszystkich

szkoleń tematycznych

 

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 80.

 

 • Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).
 • Zamawiający podpisze umowę z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z trzema lub maksymalnie ośmioma Oferentami, biorąc pod uwagę taką ilość Ofert, która zapewni realizację maksymalnej ilości godzin szkoleniowych przewidzianych dla wszystkich grup w ramach projektu w zakresie wszystkich szkoleń tematycznych.
 • W przypadku, w którym łączna ilość zadeklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez maksymalnie 8 Oferentów nie wyczerpie ilości godzin szkoleniowych przewidzianych na realizację szkoleń Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ilości godzin z Oferentami wskazującymi najwyższą ilość zadeklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania. Jeżeli w wyniku negocjacji łączna ilość godzin przewidzianych na realizację szkoleń nie zostanie osiągnięta Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponowienia niniejszego postępowania Ofertowego.
 • Ocena zamówienia/Punktacja przyznana zostanie według następującego wzoru: A = B + C + D , gdzie B to cena brutto, C to doświadczenie oferenta, D to czas reakcji, a E Ilość deklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez Oferenta.
 • W umowie można dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany realizacji działań w projekcie np.  wynikających z potrzeb uczestników, problemów w procesie rekrutacji lub innych nieprzewidywalnych sytuacji wpływających na terminowość i możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez jednego lub kilku wybranych Oferentów, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem lub odpowiednio Oferentami, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, a którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów spośród Ofert nie wyłonionych do realizacji zamówienia w wyniku postępowania.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone min. 2 oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, zajmując tym samym dwa ostatnie miejsca na liście oceny Ofert Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w  wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta FP-SZKF”.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 02.02.2017 r.

Biuro projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 15:30. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: mjenda@fryzjer-profesjonalista.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres:

Prospector Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 118-120,

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Marlena Jenda

Koordynator Projektu

tel.  504 943 374

e-mail: mjenda@fryzjer-profesjonalista.pl

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego FP-SZKF

 

Dane Zamawiającego:

PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

 • Nawiązując do zapytania ofertowego FP-SZKF z dnia 25.01.2017r. na na wyłonienie trenerów/trenerek szkoleń
 • fryzjerskich w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego”
 • oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie
 • przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

 

– cena brutto-brutto za przeprowadzenie 1 godziny szkoleniowej:…………………………………………………………….… zł

 

(słownie: …………………………………………………………….…………………)

 

Ilość deklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez Oferenta:

……………………………………………………………. godzin szkoleniowych.

 

– cena brutto-brutto za całe zlecenie (liczona odpowiednio do ilości deklarowanych godzin szkoleniowych możliwych do zrealizowania przez Oferenta): ……………………………………………….…..…………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

 

Gotowość do ustalania terminu szkolenia z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

………………….. godzin przed rozpoczęciem danego szkolenia.

 

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferent posiada certyfikat potwierdzający certyfikację/akredytację Oferenta we wskazanym w zapytaniu zakresie.

 

 

 

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                             podpis  Oferenta/

osoby reprezentującej Oferenta

 

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE FP-GDZ z dnia 23.01.2017 r.

na przeprowadzenie grupowych sesji z doradcą zawodowym oraz zapewnienia sali na czas realizacji usługi

(CPV 85312320-8)

 

Zamawiający: PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 791 431 000, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl,  www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie grupowych sesji z doradcą zawodowym w ramach Projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 85312320-8 Usługi doradztwa.
 3. Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym  projektu  jest zniwelowanie rozdźwięku między wymaganiami pracodawców branży fryzjerskiej a kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami posiadanymi przez minimum 80% osób (w tym minimum 80 Kobiet) ze 110 Uczestników/Uczestniczek, tj. osób młodych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu – młodzieży NEET z województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 43%  uczestniczek  i uczestników (w przypadku osób długotrwale bezrobotnych min.35%) poprzez podniesienie/uzupełnienie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w projekcie ma na celu zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych,  wprowadzenie Uczestników/Uczestniczek  na  rynek  pracy,  przygotowanie  Indywidualnych  Planów  Działania  i zniwelowanie  stresu związanego z ich aktualną sytuacją, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.2. Przeprowadzenie grupowych sesji z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników/uczestniczek

Projektu oraz zapewnienie sali na czas realizacji usługi

 • Maksymalnie 154 godzin zegarowych grupowych sesji z doradcą zawodowym (14 godzin zegarowych, tj. 2 dni szkoleniowe, na jedną średnio 10-osobową grupę uczestników/uczestniczek), godzina zegarowa oznacza 60 minut zegarowych, termin realizacji luty 2017 – lipiec 2017, grupowe sesje uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
 • Zakres usługi: Prowadzenie grupowych sesji doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, którego celem jest przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. Doradca zawodowy udzieli informacji o sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do branży fryzjerskiej, przeprowadzi trening z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przedstawi zagadnienia prawa pracy, przybliży dokumenty aplikacyjne i rozmowę kwalifikacyjną. Oprócz informacji teoretycznych uczestnicy będą wspólnie rozwiązywać zadania oraz wykonywać ćwiczenia motywujące i przygotowujące ich do poszukiwania ofert pracy we własnym zakresie, przygotowania się do procesu rekrutacji, organizacji pracy (planowania i systematycznego wykonywania pracy). W obowiązku Wykonawcy będzie przygotowanie programu sesji, prowadzenie imiennych list obecności uczestników projektu oraz dziennika zajęć, prowadzenie dokumentacji z realizacji doradztwa z obowiązującymi logotypami, przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi sesjami w ramach projektu.
 • Wymagania dotyczące sali: Wykonawca na czas realizacji usługi zapewni salę szkoleniową, spełniającą warunki bezpieczeństwa, sala musi być ogrzewana. W sali musi się znajdować odpowiednia przestrzeń dostosowana do ilości danej grupy – przewiduje się grupy 12 osobowe, jednakże należy przyjąć, iż 1 grupę tworzyć będzie średnio 10 uczestników/uczestniczek oraz dodatkowo należy zapewnić miejsce dla prowadzącego zajęcia. Sala powinna również uwzględniać możliwość zorganizowania miejsca dla osób, dokonujących kontroli z ramienia Zamawiającego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości świadczonych usług w ramach realizacji Projektu. O dokładnej ilości uczestników/uczestniczek Wykonawca zostanie poinformowany na 3 dni przed planowanymi grupowymi sesjami, a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji,  wtedy ilość osób jest zgłaszana najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem sesji na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania ilości osób na podstawie zapotrzebowania uczestników na 1 dzień przed wejściem zamiany. Sala musi posiadać okna i oświetlenie sztuczne. W przypadku uczestnictwa w sesji osób z niepełnosprawnościami sala musi być dostosowana do ich potrzeb. W miejscu prowadzenia grupowego doradztwa zawodowego musi być możliwość organizacji poczęstunku (tj. miejsce ustawienia poczęstunku na tzw. „przerwę kawową”). Sala musi być zlokalizowana w odległości zapewniającej dotarcie uczestników/uczestniczek sesji do sali w czasie nie dłuższym niż 25 minut od Dworca PKP Katowice przy pl. Szewczyka 1 (czas dojazdu liczony zgodnie z rozkładami zamieszczonymi na stronie kzkgop.pl, trasy przejścia między budynkami a przystankami będą liczone zgodnie z szacowanym czasem przez www.maps.google.pl). W przypadku konieczności zmiany adresu sali szkoleniowej, wskazanej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym nowego adresu najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem sesji. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznaczenie sali szkoleniowej stosownym plakatem najpóźniej na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem sesji.
 • Szczegółowy harmonogram sesji będzie na bieżąco. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w trakcie realizacji oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin (od 0 do 200 godzin), grup (od 0 do 20 grup) i osób (od 0 do 120 osób).
 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • Sesje odbywać się będą w salach na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapotrzebowaniem.
  • Czas realizacji usług:
   • Harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie wykonawcy na 3 dni przed planowanymi grupowymi sesjami, a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji, wtedy harmonogram jest zgłaszany najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem sesji na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników na 1 dzień przed wejściem zamiany. Oferent otrzyma wynagrodzenie tylko za faktyczną liczbę osób objętych usługą.
   • Sesje dostosowane zostaną do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji sesji w różnych godzinach (od godziny 7 do 22), we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotą i niedzielą), w związku z tym wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez wybranego Oferenta.
   • Oferent zobowiązany jest do przestrzegania łącznego zaangażowania zawodowego personelu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów i nie przekroczyć 276 godzin pracy miesięcznie. Przy czym obciążenie z tego wynikające nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi (dotyczy Wykonawcy będącego personelem projektu).
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym przygotowanie programu sesji, przeprowadzenie sesji, prowadzenie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (z obowiązującymi logotypami), dojazd Oferenta do miejsca spotkań wraz z wyżywieniem, nagłośnienie/laptop/odtwarzacz lub inny sprzęt potrzebny do realizacji sesji, o ile wymagają tego zajęcia oraz koszty związane z zapewnieniem sali na czas realizacji usługi. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zamówieniem z uwzględnieniem wymagań projektu i wytycznych w zakresie realizacji projektów POWER.
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sesji oraz list obecności uczestników projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zapewnia: przygotowywanie harmonogramu sesji oraz informacje dotyczące ilości osób uczestniczących w danej sesji, w tym informacji o ewentualnym uczestnictwie osób z niepełnosprawnościami, kontakt z uczestnikami, przygotowanie i wydruk pełnej dokumentacji związanej z realizacją grupowych sesji z doradcą zawodowym (tj. dziennik zajęć wraz z listami obecności) oraz wszelkie zadania związane z obsługą administracyjną i biurową sesji.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Oferenta, jeżeli średnia ocen z ankiet oceniających doradztwo będzie niższa niż 3,8 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Oferenta zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 3,8.
 2. Kryteria dostępu oferentów:
  • Osoba realizująca usługę musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie i legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  • Oferent lub doradca realizujący usługę w imieniu Oferenta posiadać musi minimum jedną akredytację w zakresie doradztwa zawodowego: IEES International Examination and Evaluation System, lub VCC Vocational Competence Certificate lub inny certyfikat potwierdzający status akredytowanego Doradcy Zawodowego.
  • W przypadku realizacji usługi przez podmiot gospodarczy istnieje wymóg posiadania przez niego wpisu do KRAZ.
  • Oferent musi zapewnić sale szkoleniową na czas realizacji usług zgodnie z charakterystyką opisaną w punkcie 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent spełnia kryteria dostępu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Oferent przedstawi przebieg doświadczenia zawodowego wskazujący na ilość godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego.
 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryterium wyboru oferty:
  • Cena brutto – 40 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 40 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*40

gdzie

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 40.

 • Doświadczenie Oferenta – 20%

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:

 1. a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 0 pkt
 2. b) w wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 100 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 10 pkt,

 1. c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 101 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 15 pkt,

 1. d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 20 pkt.

 

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie załączonego przebiegu doświadczenia zawodowego. Zamawiający może jako uzupełnienie oferty prosić o dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

 

 • Test wiedzy doradcy – 30%

 

Test wiedzy będzie dotyczył znajomości branży fryzjerskiej, w szczególności znajomości rynku pracy w kontekście realiów dotyczących branży fryzjerskiej, wymagań pracodawców względem kandydatów do pracy w salonach fryzjerskich, procesu kształcenia przyszłych fryzjerów, ogólnodostępnej terminologii fryzjerskiej, usług fryzjerskich i pracy z klientem, jak również realizacji doradztwa pod kątem wymagań i specyfiki grupy docelowej. Test składać się będzie z pytań otwartych oraz zamkniętych, gdzie za pytanie otwarte przyznawane będą pkt: 1 pkt za odpowiedź poprawną, 0 pkt za odpowiedź błędną. W pytaniach zamkniętych jedna lub kilka odpowiedzi może być poprawna. Za wskazanie w pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi przyznawany będzie 1 pkt, natomiast za brak wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi 0 pkt. Wynik testu będzie oceniany poprzez porównanie ilości uzyskanych punktów z całego testu wypełnionego przez Oferenta z maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów

 

gdzie

Wu – wynik uzyskanych punktów z testu

Wm – wynik maksymalny punktów do uzyskania z testu

W = Wu / Wm x 30

W przypadku, gdy Oferent nie przystąpi do testu lub uzyska mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

 

Usługę realizować może wyłącznie osoba, która przystąpiła do testu i uzyskała nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów.

 

Test odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice dnia 01.02.2017 r. o godzinie 8:00 w sali nr 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu testu o czym poinformuje Oferentów min. 1 dzień przed. Test trwać będzie 30 minut.

 

 • Czas reakcji – 10%

Zamawiający oceni informacje zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:

Gotowość do ustalania terminów grupowych sesji wraz z zapewnieniem sali dla grupy szkoleniowej o wskazanej przez Zamawiającego ilości uczestników/uczestniczek z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

Poniżej 12 godzin Przed rozpoczęciem danej grupowej sesji. -10 pkt

Pomiędzy 13 a 24 godzin Przed rozpoczęciem danej grupowej sesji. -8 pkt.

Pomiędzy 25 a 71 godzin Przed rozpoczęciem danej grupowej sesji. – 2 pkt

Powyżej 72 godzin Przed rozpoczęciem danej grupowej sesji. – 0 pkt

 

Punkty w liczbie max 10 zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w zał. nr 1 do postępowania.

 

 • Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).
 • Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Ocena zamówienia/Punktacja przyznana zostanie według następującego wzoru: A = B + C + D + E, gdzie B to cena brutto, C to doświadczenie oferenta, D to test wiedzy doradcy, E to czas reakcji.
 • W umowie można dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany realizacji działań w projekcie np.  wynikających z potrzeb uczestników, problemów w procesie rekrutacji lub innych nieprzewidywalnych sytuacji wpływających na terminowość i możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone min. 2 oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w  wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta FP-GDZ”.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 31.01.2017 r.

Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach między 8:00 a 15:30. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: v.preuss@prospector.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres:

Prospector Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 118-120,

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Marlena Jenda

Koordynator Projektu

tel.  504 943 374

e-mail: mjenda@fryzjer-profesjonalista.pl

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego FP-GDZ

 

Dane Zamawiającego:

PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

Nawiązując do zapytania ofertowego FP-GDZ z dnia 23.01.2017r. na przeprowadzenie grupowych sesji z doradcą zawodowym w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

 

– cena brutto za organizację zajęć grupowych w przeliczeniu na 1 uczestnika/uczestniczkę grupowej sesji z doradcą zawodowym: ………………………………………………………………….… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

 

– cena brutto za całe zlecenie ……………………………………………….…..…………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

Gotowość do ustalania terminów grupowej sesji wraz z zapewnieniem sali dla grupy szkoleniowej o wskazanej przez Zamawiającego ilości uczestników/uczestniczek z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

………………….. godzin Przed rozpoczęciem danej grupowej sesji.

 

Adres sali szkoleniowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie legitymuje się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferent posiada certyfikat potwierdzający certyfikację/akredytację Oferenta we wskazanym w zapytaniu zakresie.

 

 

 

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                             podpis  Oferenta/ osoby reprezentującej Oferenta

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE FP-WER z dnia 10.01.2017 r

na przeprowadzenie weryfikacji luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa

(CPV 80000000-4)

 

Zamawiający: PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 791 431 000, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl,  www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie weryfikacji luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa w ramach Projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
 3. Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym  projektu  jest zniwelowanie rozdźwięku między wymaganiami pracodawców branży fryzjerskiej a kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami posiadanymi przez minimum 80% osób (w tym minimum 80 Kobiet) ze 110 Uczestników/Uczestniczek, tj. osób młodych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu – młodzieży NEET z województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 43%  uczestniczek  i uczestników (w przypadku osób długotrwale bezrobotnych min.35%) poprzez podniesienie/uzupełnienie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w projekcie ma na celu zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych,  wprowadzenie Uczestników/Uczestniczek  na  rynek  pracy,  przygotowanie  Indywidualnych  Planów  Działania  i zniwelowanie  stresu związanego z ich aktualną sytuacją, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Przeprowadzenie weryfikacji luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa dla 110 uczestników/uczestniczek projektu
 • Termin realizacji styczeń 2017 – lipiec 2017, weryfikacja uruchamiana będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
 • Zakres usługi: Prowadzenie indywidualnych spotkań mających na celu weryfikację luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa, której celem jest zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych danego uczestnika/uczestniczki w zakresie usług fryzjerskich, wynikających z konieczności uzupełnienia lub podniesienia określonych umiejętności branżowych. Weryfikacja odbywa się na podstawie rozmowy uczestnika/uczestniczki z Weryfikatorem, przewiduje się możliwość praktycznej weryfikacji umiejętności.

 

Usługa obejmuje również: prowadzenie imiennych list obecności uczestników projektu, prowadzenie dokumentacji z realizacji weryfikacji z obowiązującymi logotypami, prowadzenie indywidualnych kart pracy z uczestnikami, przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną weryfikacją w ramach projektu.

 • Szczegółowy harmonogram weryfikacji ustalany będzie na bieżąco. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w trakcie realizacji oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin i osób.
 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • Weryfikacja odbywać się będzie w salach na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapotrzebowaniem. Zamawiający wskazuje Oferentowi pomieszczenia do wykonania usługi.
  • Czas realizacji usług:
   • Harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie wykonawcy na 3 dni przed planowanymi weryfikacjami, a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji, wtedy harmonogram jest zgłaszany najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem weryfikacji na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników na 1 dzień przed wejściem zamiany. Oferent otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie odbyte godziny weryfikacji.
   • Weryfikacje dostosowane zostaną do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji weryfikacji w różnych godzinach (od godziny 7 do 22), we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotą i niedzielą), w związku z tym wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez wybranego Oferenta.
   • Oferent zobowiązany jest do przestrzegania łącznego zaangażowania zawodowego personelu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów i nie przekroczyć 276 godzin pracy miesięcznie. Przy czym obciążenie z tego wynikające nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi (dotyczy Wykonawcy będącego personelem projektu).
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • Cena brutto-brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym przeprowadzenie weryfikacji, prowadzenie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (z obowiązującymi logotypami), dojazd Oferenta do miejsca spotkań wraz z wyżywieniem, nagłośnienie/laptop/odtwarzacz lub inny sprzęt potrzebny do realizacji weryfikacji, o ile wymagają tego zajęcia. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zamówieniem z uwzględnieniem wymagań projektu i wytycznych w zakresie realizacji projektów POWER.
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia weryfikacji oraz list obecności uczestników projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zapewnia: wynajem sali wraz z wyposażeniem, przygotowywanie harmonogramu weryfikacji, kontakt z uczestnikami, przygotowanie i wydruk pełnej dokumentacji związanej z weryfikacją luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa (tj. listy obecności) oraz wszelkie zadania związane z obsługą administracyjną i biurową weryfikacji.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Oferenta, jeżeli średnia ocen z ankiet oceniających weryfikację będzie niższa niż 3,8 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Oferenta zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 3,8.
 2. Kryteria dostępu oferentów:
  • Osoba realizująca usługę musi posiadać wykształcenie kierunkowe w dziedzinie fryzjerstwa lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  • Oferent posiadać musi certyfikat PIVOT POINT oraz certyfikat ART.LIBRE lub inny certyfikat/y potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu PIVOT POINT oraz ART.LIBRE.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent spełnia kryteria dostępu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Oferent przedstawi przebieg doświadczenia zawodowego wskazujący na ilość godzin przeprowadzonych szkoleń o tematyce PIVOT POINT i ART.LIBRE.
 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryterium wyboru oferty:
  • Cena brutto – 50 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 50 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*50

gdzie

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 50.

 

 • Doświadczenie Oferenta – 30%

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30, według zasady:

 1. a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 0 pkt
 2. b) w wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 200 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 10 pkt,
 3. c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 201 do 500 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 20 pkt,
 4. d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin szkoleniowych w zakresie szkoleń o

tematyce PIVOT POINT oraz ART.LIBRE – 30 pkt.

 

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie załączonego przebiegu doświadczenia zawodowego. Zamawiający może jako uzupełnienie oferty prosić o dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

 

 • Czas reakcji – 20%

Zamawiający oceni informacje zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:

Gotowość do ustalania terminów weryfikacji z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

 

Poniżej 12 godzin Przed rozpoczęciem danej weryfikacji. -20 pkt

Pomiędzy 13 a 24 godzin Przed rozpoczęciem danej weryfikacji. -10 pkt.

Pomiędzy 25 a 71 godzin Przed rozpoczęciem danej weryfikacji – 5 pkt

Powyżej 72 godzin Przed rozpoczęciem danej weryfikacji – 0 pkt

 

Punkty w liczbie max 20 zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w zał. nr 1 do postępowania.

 

 • Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).
 • Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Ocena zamówienia/Punktacja przyznana zostanie według następującego wzoru: A = B + C + D , gdzie B to cena brutto, C to doświadczenie oferenta, D to czas reakcji.
 • W umowie można dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany realizacji działań w projekcie np.  wynikających z potrzeb uczestników, problemów w procesie rekrutacji lub innych nieprzewidywalnych sytuacji wpływających na terminowość i możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone min. 2 oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w  wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta FP-WER”.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 18.01.2017 r.

Biuro projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 15:30. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: v.preuss@prospector.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres:

Prospector Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 118-120,

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Wioletta Preuss

Prokurent Samoistny

tel.  504 282 309

e-mail: v.preuss@prospector.pl

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego FP-WER

 

Dane Zamawiającego:

PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

Nawiązując do zapytania ofertowego FP-WER z dnia 10.01.2017r. na przeprowadzenie weryfikacji luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

 

– cena brutto-brutto za przeprowadzenie weryfikacji w przeliczeniu na 1 uczestnika/uczestniczkę: ………………………………………………………………….… zł

 

(słownie: …………………………………………………………….…………………)

 

– cena brutto-brutto za całe zlecenie ……………………………………………….…..…………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

Gotowość do ustalania weryfikacji z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

………………….. godzin przed rozpoczęciem danej weryfikacji.

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferent posiada certyfikat potwierdzający certyfikację/akredytację Oferenta we wskazanym w zapytaniu zakresie.

 

 

 

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                             podpis  Oferenta/ osoby reprezentującej Oferenta

 

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FP-IDZ z dnia 10.01.2017 r.

na przeprowadzenie indywidualnych sesji z doradcą zawodowy

(CPV 85312320-8)

 

Zamawiający: PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 791 431 000, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl,  www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnych sesji z doradcą zawodowym w ramach Projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 85312320-8 Usługi doradztwa.
 3. Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym  projektu  jest zniwelowanie rozdźwięku między wymaganiami pracodawców branży fryzjerskiej a kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami posiadanymi przez minimum 80% osób (w tym minimum 80 Kobiet) ze 110 Uczestników/Uczestniczek, tj. osób młodych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i  szkoleniu – młodzieży NEET z województwa śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 43%  uczestniczek  i uczestników (w przypadku osób długotrwale bezrobotnych min.35%) poprzez podniesienie/uzupełnienie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w projekcie ma na celu zniwelowanie zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, wprowadzenie Uczestników/Uczestniczek  na  rynek  pracy,  przygotowanie  Indywidualnych  Planów  Działania  i zniwelowanie  stresu związanego z ich aktualną sytuacją, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Przeprowadzenie indywidualnych sesji z doradcą zawodowym dla 110 uczestników/uczestniczek projektu
 • Maksymalnie 495 godzin zegarowych indywidualnych sesji (średnio 4,5 godziny zegarowe na 1 uczestnika/uczestniczkę), godzina zegarowa oznacza 60 minut zegarowych, niewykorzystane godziny będą wchodzić do puli dla osób z większymi potrzebami, termin realizacji styczeń 2017 – lipiec 2017, indywidualne sesje uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
 • Zakres usługi: Prowadzenie indywidualnych sesji doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, którego celem jest określenie Indywidualnego Planu Działania poprzez poznanie predyspozycji zawodowych uczestnika/uczestniczki, jego/jej zainteresowań zawodowych, możliwości oraz mocnych i słabych stron istotnych z punktu widzenia pracodawcy oraz określenie celu zawodowego uczestnika/uczestniczki w formie wypunktowanych działań jakie musi podjąć. IPD zostanie opracowane na podstawie danych pozyskanych od psychologa, prowadzącego w ramach projektu

indywidualne sesje z uczestnikami/uczestniczkami oraz w oparciu o wyniki weryfikacji luk kompetencyjnych w zakresie fryzjerstwa, przeprowadzonej przez Weryfikatora/Edukatora w ramach projektu i w oparciu o wyniki sprawdzenia znajomości języka angielskiego, przeprowadzonej przez Edukatora. Usługa obejmuje również: przygotowanie programu sesji, prowadzenie imiennych list obecności uczestników projektu, prowadzenie dokumentacji z realizacji doradztwa z obowiązującymi logotypami, prowadzenie indywidualnych kart pracy z uczestnikami, przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzonymi sesjami w ramach projektu.

 • Szczegółowy harmonogram sesji ustalany będzie na bieżąco. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w trakcie realizacji oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin i osób.
 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • Sesje odbywać się będą w salach na terenie województwa śląskiego zgodnie z zapotrzebowaniem. Zamawiający wskazuje Oferentowi pomieszczenia do wykonania usługi.
  • Czas realizacji usług:
   • Harmonogram każdorazowo zgłaszany będzie wykonawcy na 3 dni przed planowanymi indywidualnymi sesjami, a jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie krótszy czas reakcji, wtedy harmonogram jest zgłaszany najpóźniej na tyle godzin przed rozpoczęciem sesji na ile zadeklarowano w ofercie. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizowania harmonogramu na podstawie zapotrzebowania uczestników na 1 dzień przed wejściem zamiany. Oferent otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie odbyte godziny doradztwa.
   • Sesje dostosowane zostaną do potrzeb uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji sesji w różnych godzinach (od godziny 7 do 22), we wszystkie dni tygodnia (włącznie z sobotą i niedzielą), w związku z tym wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez wybranego Oferenta.
   • Oferent zobowiązany jest do przestrzegania łącznego zaangażowania zawodowego personelu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów i nie przekroczyć 276 godzin pracy miesięcznie. Przy czym obciążenie z tego wynikające nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi (dotyczy Wykonawcy będącego personelem projektu).
  • Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Jak również do stosowania się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
  • Cena brutto-brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym przygotowanie programu sesji, przeprowadzenie sesji, prowadzenie dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego (z obowiązującymi logotypami), dojazd Oferenta do miejsca spotkań wraz z wyżywieniem, nagłośnienie/laptop/odtwarzacz lub inny sprzęt potrzebny do realizacji sesji, o ile wymagają tego zajęcia. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zamówieniem z uwzględnieniem wymagań projektu i wytycznych w zakresie realizacji projektów POWER.
  • Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sesji oraz list obecności uczestników projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zapewnia: wynajem sali wraz z wyposażeniem, przygotowywanie harmonogramu sesji, kontakt z uczestnikami, przygotowanie i wydruk pełnej dokumentacji związanej z realizacją indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (tj. listy obecności) oraz wszelkie zadania związane z obsługą administracyjną i biurową sesji.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usług Oferenta, jeżeli średnia ocen z ankiet oceniających doradztwo będzie niższa niż 3,8 punktów w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą, a 1 oznacza ocenę najniższą, a wprowadzone przez Oferenta zmiany/usprawnienia nie dały oczekiwanego efektu wzrostu oceny powyżej wymaganego minimum 3,8.
 2. Kryteria dostępu oferentów:
  • Osoba realizująca usługę musi posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  • Osoba realizująca usługę posiadać musi minimum jedną akredytację w zakresie doradztwa zawodowego: IEES International Examination and Evaluation System, lub VCC Vocational Competence Certificate lub inny certyfikat potwierdzający status akredytowanego Doradcy Zawodowego.
  • W przypadku realizacji usługi przez podmiot gospodarczy istnieje wymóg posiadania przez niego wpisu do KRAZ.
 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent spełnia kryteria dostępu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Oferent przedstawi przebieg doświadczenia zawodowego wskazujący na ilość godzin przeprowadzonego doradztwa zawodowego.
 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryteria wyboru oferty:
  • Cena brutto – 40 %

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 40 pkt, pozostałe wg zależności:

C=(Cn/Co)*40

gdzie

Cn – cena oferty najkorzystniejszej

Co – cena oferty rozpatrywanej

Porównaniu przez Zamawiającego podlegać będą ceny brutto ofert.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 40.

 

 • Doświadczenie Oferenta – 20%

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20, według zasady:

 1. a) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu do 9 godzin doradczych w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Postępowania – 0 pkt
 2. b) w wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 10 do 100 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 10 pkt,

 1. c) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu od 101 do 500 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 15 pkt,

 1. d) wykazanie doświadczenia w prowadzeniu powyżej 501 godzin doradczych w zakresie tożsamym

względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi  Postępowania – 20 pkt.

 

UWAGA: Zamawiający dokonana oceny w/w kryterium na podstawie załączonego przebiegu doświadczenia zawodowego. Zamawiający może jako uzupełnienie oferty prosić o dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. protokoły i/lub referencje.

 

 • Test wiedzy doradcy – 30%

 

Test wiedzy będzie dotyczył znajomości branży fryzjerskiej, w szczególności znajomości rynku pracy w kontekście realiów dotyczących branży fryzjerskiej, wymagań pracodawców względem kandydatów do pracy w salonach fryzjerskich, procesu kształcenia przyszłych fryzjerów, ogólnodostępnej terminologii fryzjerskiej, usług fryzjerskich i pracy z klientem, jak również realizacji doradztwa pod kątem wymagań i specyfiki grupy docelowej. Test składać się będzie z pytań otwartych oraz zamkniętych, gdzie za pytanie otwarte przyznawane będą pkt: 1 pkt za odpowiedź poprawną, 0 pkt za odpowiedź błędną. W pytaniach zamkniętych jedna lub kilka odpowiedzi może być poprawna. Za wskazanie w pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi przyznawany będzie 1 pkt, natomiast za brak wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi 0 pkt. Wynik testu będzie oceniany poprzez porównanie ilości uzyskanych punktów z całego testu wypełnionego przez Oferenta z maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów

 

gdzie

Wu – wynik uzyskanych punktów z testu

Wm – wynik maksymalny punktów do uzyskania z testu

W = Wu / Wm x 30

W przypadku, gdy Oferent nie przystąpi do testu lub uzyska mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

 

Usługę realizować może wyłącznie osoba, który przystąpiła do testu i uzyskała nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów.

Test odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice dnia 19.01.2017r. o godzinie 10:00 w sali nr 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu testu o czym poinformuje Oferentów min. 1 dzień przed. Test trwać będzie 30 minut.

 

 • Czas reakcji – 10%

Zamawiający oceni informacje zawarte w „Formularzu ofertowym” stanowiącym zał. nr 1 do postępowania w poniższym zakresie i nada punkty zgodnie z poniższym zapisem:

Gotowość do ustalania terminów indywidualnych sesji z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

Poniżej 12 godzin Przed rozpoczęciem danej indywidualnej sesji. -10 pkt

Pomiędzy 13 a 24 godzin Przed rozpoczęciem danej indywidualnej sesji. -8 pkt.

Pomiędzy 25 a 71 godzin Przed rozpoczęciem danej indywidualnej sesji. – 2 pkt

Powyżej 72 godzin Przed rozpoczęciem danej indywidualnej sesji. – 0 pkt

 

Punkty w liczbie max 10 zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie informacji zawartych w zał. nr 1 do postępowania.

 

 • Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena brutto-brutto oznacza wartość brutto odpowiednio powiększoną o koszty, które ponosi zamawiający z tytułu realizacji umowy zgodnie z przedmiotem zapytania. W tym koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zlecenia wykonania umowy osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. składki społeczne).

6.6. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Ocena

zamówienia/Punktacja przyznana zostanie według następującego wzoru: A = B + C + D + E, gdzie B to cena brutto, C to doświadczenie oferenta, D to test wiedzy doradcy, E to czas reakcji.

6.7. W umowie można dokonać zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany

realizacji działań w projekcie np.  wynikających z potrzeb uczestników, problemów w procesie rekrutacji lub innych nieprzewidywalnych sytuacji wpływających na terminowość i możliwość realizacji przedmiotu zamówienia.

 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone min. 2 oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia wykonawcy w przypadku zaproponowania przez niego w ofercie rażąco niskiej ceny, tj. takiej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, co z kolei stanowi podstawową okoliczność uprawniającą zamawiającego do żądania wyjaśnień w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Zamawiający dokonuje oceny przedstawionych wyjaśnień na podstawie obiektywnych czynników. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złożył ich w  wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta FP-IDZ”.

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 18.01.2017 r.

Biuro projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 15:30. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: v.preuss@prospector.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres:

 

 

Prospector Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 118-120,

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data wpływu oferty do siedziby firmy.

 

Datą wpływu oferty jest data wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Wioletta Preuss

Prokurent Samoistny

tel.  504 282 309

e-mail: v.preuss@prospector.pl

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego FP-IDZ

 

Dane Zamawiającego:

PROSPECTOR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

Nawiązując do zapytania ofertowego FP-IDZ z dnia 10.01.2017r. na przeprowadzenie indywidualnych sesji z doradcą zawodowym w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

 

– cena brutto-brutto za 1 godzinę zegarową indywidualnej sesji z doradcą zawodowym: ………………………………………………………………….… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

– cena brutto-brutto za całe zlecenie ……………………………………………….…..…………………………… zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….…………………)

 

 

Gotowość do ustalania terminów indywidualnych sesji z minimalnym wyprzedzeniem wyrażonym w godzinach:

………………….. godzin Przed rozpoczęciem danej indywidualnej sesji.

 

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub legitymować się minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży.
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 • Oferent posiada certyfikat potwierdzający certyfikację/akredytację Oferenta we wskazanym w zapytaniu zakresie.

 

 

 

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                                                             podpis  Oferenta/ osoby reprezentującej Oferenta

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POWER/FP/MSZKST z dnia 16.12.2016r

na sprzedaż i dostawę materiałów szkoleniowych oraz materiałów stażowych

(CPV 39712200-8 Urządzenia fryzjerskie, CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, CPV 39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe)

 

Zamawiający: Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

tel. 501 082 967, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl, www.fryzjer-profesjonalista.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę materiałów szkoleniowych oraz stażowych „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia (informacje podstawowe):
 2. Określenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):

CPV 39712200-8 Urządzenia fryzjerskie, CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, CPV 39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

 1. Opis projektu: przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Sprzedaż materiałów szkoleniowych i stażowych w ramach projektu:
 • Materiały szkoleniowe:

 

 • Szkolenie „Strzyżenie Pivot Point”
  • Zestaw nożyczki i degażówki – 15 zestawów. Zestaw zawiera: Nożyczki fryzjerskie, rozmiar 5,5”; Degażówki fryzjerskie, 28 ząbków, rozmiar 5,5”.
  • Główki magnetyczne – 4 sztuki (2 sztuki – główki męskie, 2 sztuki – główki damskie). Specyfikacja. Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków technicznych PIVOT POINT. Rozmiar modeli główek odpowiadać będzie proporcjom ludzkiej głowy.
  • Książka instruktażowa TRENDY Pivot Point lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” – 36 sztuk.
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” – 72 sztuki.

 

 

 

 • Szkolenie „Kreatywne techniki koloryzacji włosów”
  • Farba do włosów 60 ml – 60 sztuk. Specyfikacja: System farbowania CCS (Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna, lub farba równoważna.
  • Farba do włosów w intensywnym odcieniu czerwieni – 12 sztuk. Specyfikacja: Farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna, lub farba równoważna. Pojemność 60ml
  • Farba do włosów blond – 12 – sztuk. Specyfikacja: Farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna lub farba równoważna. Pojemność 60ml
  • Oksydanty – 12 sztuk. Specyfikacja: Emulsja utleniająca do farby z systemem Color Carier System.
  • Rozjaśniacz do włosów – 2 sztuki. Specyfikacja: Rozjaśnianie do 6 poziomów, możliwość mieszania z 2%, 4%, 6%, 9%, 12% Creme Oxydant, maksymalna kontrola, bezpyłowy.
  • Szampon po farbowaniu włosów 1250 ml – 4 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnujący kolor, poziom pielęgnacji – 2, poziom nawilżenia – 8.
  • Preparat neutralizujący 1250 ML – 4 sztuki. Specyfikacja: Preparat neutralizujący po zabiegach chemicznych, poziom pielęgnacji – 3, poziom nawilżenia – 4.
  • Fartuch do farbowania (paczka 25 sztuk) – 20 paczek. Specyfikacja: Rozmiar 480 x 770 mm.
  • Karta Kolorów – 2 sztuki. Specyfikacja: Karta kolorów z wyjmowanymi wzornikami kolorów i listwą do konsultacji z klientem.
  • Pasemka do farbowania – 500 sztuk. Specyfikacja: Pasemka włosów ludzkich z zachowaną łuską włosa w  wybranych kolorach, długościach i strukturach.
  • Główka treningowa damska VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna do dostosowana do szkolenia „Kreatywne techniki koloryzacji włosów” – 10 sztuk. Specyfikacja: Naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2.
  • Książka Trendy równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Kreatywne techniki koloryzacji włosów” – 1 sztuka.

 

 • Szkolenie „Odkształcanie włosów”
  • Zestaw płynów do odkształceń 75 ml– 1 sztuka. Specyfikacja: Płyny do odkształceń System V3 – klasyczne odkształcenie, łagodne odkształcenie, delikatne odkształcenie, superdelikatne odkształcenie lub płyny równoważne.
  • Zestaw utrwalaczy – 1 sztuka. Specyfikacja: Pianowy 1:1 – do klasycznego i łagodnego odkształcenia; Pielęgnujący 1:1 – do łagodnego, delikatnego i super delikatnego odkształcenia;  O natychmiastowym  działaniu 1:9 – do klasycznego i łagodnego odkształcenia lub utrwalacze równoważne
  • Fluid ochronny – 1 sztuka.
  • Zestaw do prostowania włosów 1000 ml – 1 sztuka. Specyfikacja: – płyn do prostowania włosów, zawierający aminokwasy wnikające dzięki nanotechnologii do kory włosa, budując mostki dwusiarczkowe.
  • Szampon do delikatnego, ale głębokiego oczyszczenia włosów – 2 sztuki. Specyfikacja: Ekstrakt z pestek winogron, dokładnie oczyszczający włosy i skórę, usuwając pozostałości stylizacji. Nie zawiera parabenów.
  • Szampon odbudowujący 250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnujący. Poziom pielęgnacji – 2 poziom nawilżenia – 8.
  • Ręcznik jednorazowy – 2 sztuki. Specyfikacja: ręcznik jednorazowy w rolce, 750 odcinków, celuloza.
  • Wata fryzjerska – 1 sztuka. Specyfikacja: 20% bawełna, 80% wiskoza,  waga 1kg – sznur, super miękka i bardzo chłonna.
  • Główka treningowa VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna do dostosowana do szkolenia „Odkształcanie włosów” –  60 sztuk. Specyfikacja: naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2.
  • Książka Trendy lub książka tematycznie równoważna do dostosowana do szkolenia „Odkształcanie włosów”  – 1 sztuka.

 

 • Szkolenie „Upięcia i koki ART.LIBRE”
  • Lakier do włosów mocno utrwalający 500 ml – 32 sztuk.
  • Spray nabłyszczający do włosów 200 ml – 30 sztuk. Specyfikacja: Pojemność 200 ml.
  • Termoloki do kręcenia włosów – 3 zestawy. Specyfikacja: 8 dużych wałków, 6 średnich wałków,6 małych wałków, 20 klipsów motylkowych, 20 igieł metalowych, włącznik/wyłącznik, lampka kontrolna, wskaźnik nagrzania na jednym z wałków. Moc 400 Watt.
  • Książka instruktażowa Art Libre – 60 sztuk. Specyfikacja: Książka instruktażowa Art Libre lub książka tematycznie równoważna do dostosowana do szkolenia „Upięcia i koki ART.LIBRE” – 60 sztuk.

 

 • Szkolenie „Przedłużanie włosów”
  • Pasemka do przedłużania włosów – 220 sztuk (po 44 sztuki z każdej długości). Specyfikacja: włos ludzki, z zachowaną łuską włosa. Długość: 20cm, 35cm, 50cm, 65cm i 80cm, 4 struktury włosów, 6x 24 kolory naturalne, pozostałe w kolorach fantazyjnych, profesjonalne termo-łączenia.
  • Osłonki plastikowe do przedłużania włosów (paczka 12 sztuk) – 15 paczek.
  • Szampon głęboko oczyszczający 1250 ml – 5 sztuk.
  • Szampon oczyszczający przy zabiegu przedłużania włosów 200 ml – 15 sztuk.
  • Płyn do ściągania pasemek 100 ml – 15 sztuk.
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Przedłużanie włosów” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Przedłużanie włosów” – 60 sztuk.

 

 • Szkolenie „Przygotowanie modelek do pokazu”
  • Pakiet do pielęgnacji włosów:
   • Szampon pielęgnacyjny 1250 ml- 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnacyjny poziom pielęgnacji- 2 poziom nawilżenia – 8.
   • Szampon pielęgnacyjny 1250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnacyjny poziom pielęgnacji – 4 poziom nawilżenia – 6.
   • Preparat neutralizujący 1250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Preparat neutralizujący po zabiegach chemicznych, poziom pielęgnacji – 3, poziom nawilżenia.
   • Kuracja do włosów i skóry głowy 1250 ml – 3 sztuki. Specyfikacja: Kuracja do włosów i skóry głowy -poziom pielęgnacji – 5, poziom nawilżenia – 5.
   • Kuracja do włosów i skóry głowy 500 ml – 3 sztuki. Specyfikacja: Kuracja – poziom pielęgnacji – 10 poziom nawilżenia – 8.
   • Emulsja do loków 150 ml – 3 sztuki.
   • Krem pielęgnujący połysk 50 ml – 3 sztuki.
  • Pakiet do stylizacji włosów:
   • Wosk strukturujący 50 ml – 4 sztuki.
   • Thermo Spray 125 ml – 5 sztuk.
   • Wosk nabłyszczający 100 ml – 5 sztuk.
   • Styling Spray 500 ml – 3 sztuki.
   • Produkt do loków Curl Concept 100 ml lub równoważny – 3 sztuki.
   • Żel perłowy 100 ml – 3 sztuki.
   • Pianka modelująca 300 ml – 3 sztuki.
   • Lakier do włosów 500 ml – 5 sztuk.
   • Spray nabłyszczający 200 ml – 5 sztuk.
   • Lotion do układania włosów 125 ml – 5 sztuk.

 

 • Szkolenie „Makijaż serwisowy”
  • Zestaw do makijażu – 1 sztuka. Specyfikacja: Zestaw do makijażu składający się z Make-up Board – wymiary szer. 535xgł310xwys. 110mm. Produkty obejmują cztery grupy – podkłady, makijaż ust, makijaż oczu, makijaż paznokci.
  • Mleczko do demakijażu 200 ml- 6 sztuk.
  • Zestaw do farbowania brwi i rzęs – 2 zestawy.
  • Płatki pod oczy (zestaw po 96 sztuk) – 2 zestawy.
  • Zestaw środków higienicznych – 40 zestawów. Specyfikacja: Zestaw obejmuje 1 sztukę wacików kosmetycznych, 1 sztukę pałeczek higienicznych, 10 sztuk gąbeczek do makijażu.

 

 • Szkolenie „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur”
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur” – 84 sztuki.

 

 • Materiały stażowe
  • Zestawy do strzyżenia:
   • Główka treningowa VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna – 390 sztuk. Specyfikacja: naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2.
   • Zestaw nożyczki i degażówki – 70 sztuk. Specyfikacja: Nożyczki fryzjerskie,rozmiar 5,5”; Degażówki fryzjerskie, 28 ząbków, rozmiar 5,5”.
   • Etui na nożyczki – 70 sztuk. Specyfikacja: Etui na nożyczki fryzjerskie ze skóry ekologicznej.
   • Spryskiwacz 300 ml- 70 sztuk. Specyfikacja: kształt kulka, plastik.
   • Zestaw grzebieni- 35 zestawów. Specyfikacja: zestaw zawiera 2 grzebienie ze szpikulcem, 2 grzebienie do strzyżenia standard i 2 grzebienie do strzyżenia długie.
   • Klipsy rozdzielcze (sztuk w opakowaniu) – 70 opakowań.
   • Brzytwa – 70 sztuk.
   • Nożyki do brzytwy (10 sztuk w opakowaniu) – 70 opakowań.
   • Zestaw szczotek do stylizacji – 70 zestawów. Specyfikacja: W zestawie 1x Szczotka 56 mm, 1x Szczotka 44 mm, 1x Szczotka 34 mm, 1x Szczotka 25 mm, 1x Szczotka 16 mm
   • Szczotka płaska do stylizacji – 70 sztuk. Specyfikacja: końcówki zakończone okrągłą główką.
  • Zestawy farb do koloryzacji:
   • Farba do włosów – 550 sztuk. Specyfikacja: farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa , niemetaliczna lub farba równoważna. Pojemność 60ml.
  • Zestawy akcesoriów do koloryzacji:
   • Peleryna jednorazowa (100 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. Specyfikacja: Pelerynka jednorazowa . Do wiązania, perforowana.140 x 100 cm. Kolor transparentny.
   • Rękawiczki jednorazowe (100 sztuk w opakowaniu) – 35 opakowań. Specyfikacja: rękawice winylowe bezpudrowe,test przepuszczalności wody – AQL 1,5.
   • Miseczka do farbowania 250 ml z miarką – 70 sztuk.
   • Pędzelki do farbowania, wąskie – 70 sztuk.
   • Czepek do pasemek (50 sztuk w opakowaniu)– 35 opakowań. Specyfikacja: czepek transparentny do pasemek przejrzysty gładki. Wymiary 320mm x 490 mm, grubość: 0.04 mm.
   • Szydełko do pasemek – 70 sztuk. Specyfikacja: Szydełko fryzjerskie z nakładką, rozmiary: 0,6 mm lub 1,25 mm.
   • Fartuch do farbowania (100 sztuk w opakowaniu.) – 70 opakowań. Specyfikacja: Wymiary: 480 x 770 mm, jednorazowe.
  • Zestawy do odkształceń:
   • Wałki do trwałej 11mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki do trwałej 16 (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki do trwałej 9 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki do trwałej 6 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki do trwałej 7mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki do trwałej 8mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań..
   • Wałki do trwałej 4 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Papierki do trwałej (50 sztuk w opakowaniu) – 10 opakowań.
   • Szpilki plastikowe (50 sztuk w opakowaniu) – 10 opakowań.
   • Wałki euro 30/45mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki euro 11/65mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki euro 20/45mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 13 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 17 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 22 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 25 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 32 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki metalowe 40 mm(10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań..
   • Wałki na rzepy 28 mm(10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
   • Wałki na rzepy 21 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań.
  • Zestawy akcesoriów do koków
   • Wypełniacz blond kopuła duża – 35 sztuk.
   • Wypełniacz blond kopuła mała – 35 sztuk.
   • Wypełniacz blond okrągły medium – 35 sztuk.
   • Wypełniacz blond podłużny długi 23 cm – 35 sztuk.
   • Wypełniacz blond podłużny krótki 18 cm – 35 sztuk.
   • Wypełniacz brąz lub czarny kopuła duża – 35 sztuk.
   • Wypełniacz brąz lub czarny kopuła mała – 35 sztuk.
   • Wypełniacz brąz lub czarny okrągły medium – 35 sztuk.
   • Wypełniacz brąz lub czarny podłużny długi 23 cm – 35 sztuk.
   • Wypełniacz brąz lub czarny podłużny krótki 18 cm – 35 sztuk.
   • Szczotka do koków classic – 80 sztuk.
   • Siatka do włosów (zestaw po 2 sztuki) – 35 zestawów.
   • Kokówka prosta wygięta 8 cm – 35 sztuk.
   • Kokówka prosta 4,5 cm czarny i brąz – 30 sztuk.
   • Kokówka prosta 6,5 cm czarny i złoty – 30 sztuk.
   • Kokówka karbowana długa – 30 sztuk.
   • Kokówka karbowana krótka – 30 sztuk.
   • Wsuwki gładkie 5 cm czarny i złoty – 30 sztuk.
   • Wsuwki gładkie 7 cm czarny i złoty – 30 sztuk.
   • Wsuwki karbowane 6,5 cm czarne – 30 sztuk.
   • Lakier do włosów – 80 sztuk.
   • Nabłyszczacz do włosów – 70 sztuk.
  • Zestawy pielęgnacyjne:
   • Szampon 250 ml – 70 sztuk.
   • Preparat neutralizujący 250 ml – 70 sztuk.
   • Odżywka 150 ml – 70 sztuk.
  • Zestawy do stylizacji
   • Lakier do włosów 500 ml – 70 sztuk.
   • Żel do włosów 100ml – 70 sztuk.
   • Preparat zwiększający objętość 200ml – 70 sztuk.

 

 • Sprzedaż i dostawa całości materiałów szkoleniowych i stażowych, stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do dnia 31.12.2016r. na adres Zamawiającego: Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do terminowego i bezpłatnego dostarczenia materiałów szkoleniowych i stażowych w godz. od 9:00 – 15:00.
 1. Postanowienia dot. realizacji przedmiotu zapytania:
  • W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
  • W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.
  • Oferent przedstawia w ofercie cenę brutto.
  • Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  • Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
  • Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oferty w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem zamówienia, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z uchybieniami w wykonaniem przedmiotu zlecenia.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszego zapytania, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
  • Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymogami zapytania ofertowego.

 

 1. Kryteria dostępu oferentów:
  • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie oświadczenia potwierdzającego, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
 • Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
 1. Kryterium wyboru oferty:
  • Cena brutto

 

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny (A) podanej w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego

 

70 punktów – za pierwszą w kolejności najtańszą ofertę

50 punktów – za drugą w kolejności najtańszą ofertę

30 punktów – za trzecią w kolejności najtańszą ofertę

10 punktów – za czwartą i każdą kolejną najtańszą ofertę

 

 • Deklarowany czas wymiany lub naprawy materiału/materiałów wyrażony w dniach w przypadku stwierdzenia uszkodzenia materiału, do stwierdzenia uszkodzenia może dojść w ciągu 14 dni od dostarczenia materiału. W przypadku przekroczenia zadeklarowanego czasu wymiany lub naprawy na Wykonawcę zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

 

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny (A) podanej w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego:

 

Waga punktowa:

 

30 punktów – 1 dzień od zgłoszenia za pomocą maila

20 punktów – 2 dni od zgłoszenia za pomocą maila

10 punktów – 3 dni od zgłoszenia za pomocą maila

5 punktów – 4 dni i więcej od zgłoszenia za pomocą maila

 

6.3. Ofertą najkorzystniejszą (C) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru

C = A + B

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów to 100 punktów.

 • Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.
 • Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone min. 3 oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Oferentami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez nich cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny.
 • Ocena ofert przebiegać będzie dwuetapowo: a/ etap 1 – ocena formalna, która polegać będzie na spełnieniu przez oferentów wymogów obligatoryjnych b/ etap 2 – ocena merytoryczna – polegająca na ocenie merytorycznej przedłożonych dokumentów w Komisji ofertowej oraz stworzeniu listy rankingowej.
 • Posiedzenie Komisji Ofertowej odbędzie się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu składania ofert. Ocena dokonana przez Komisję Ofertową ma charakter ostateczny.
 • Wyniki oceny złożonych ofert zostaną opublikowane na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i podane telefonicznie lub mailowo do wiadomości Oferentów do 1 dnia od daty posiedzenia Komisji Ofertowej. Oferentom nie będą przekazywane protokoły wyboru ani inne dokumenty związane z postępowaniem, lecz jedynie informacja o wyniku postępowania.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta. Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta POWER/FP/MSZKST”.

Termin złożenia oferty upływa dnia 24.12.2016r. o godz. 10:00.

 

Biuro projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 15:30, z wyjątkiem dnia 24.12.2016r., w którym Biuro Projektu jest czynne w godzinach między 8:00 a 10:00. Prosimy o składanie ofert osobiście w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Gliwickiej 118-120, 40-857 Katowice. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia oferty prosimy o przesłanie oferty za pomocą e-mail poprzez przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: v.preuss@prospector.pl bądź za pomocą operatora pocztowego na adres: Prospector Sp. z o.o.

 1. Gliwicka 118-120

40-857 Katowice

 

Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy.

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Wioletta Preuss

Prokurent Samoistny

tel.  504 282 309

e-mail: v.preuss@prospector.pl

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik nr 1 – oferta

 

OFERTA dotycząca zapytania ofertowego POWER/FP/MSZKST

 

Dane Zamawiającego:

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice, e-mail: biuro@fryzjer-profesjonalista.pl

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Adres do korespondencji:

 

 

Tel.: ………………………………., e-mail: ……………………………………….

 

NIP: ………………………………., REGON: ……………………………………..

 

Nawiązując do zapytania ofertowego POWER/FP/MSZKST z dnia 16.12.2016r. na sprzedaż i dostawę materiałów szkoleniowych oraz materiałów stażowych w ramach projektu ”Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego” oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zapytaniem ofertowym i akceptuję je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:

 

Ceny brutto za następujące materiały:

 

 • Materiały szkoleniowe:

 

 • Szkolenie „Strzyżenie Pivot Point”
  • Zestaw nożyczki i degażówki – 15 zestawów. Zestaw zawiera: Nożyczki fryzjerskie, rozmiar 5,5”; Degażówki fryzjerskie, 28 ząbków, rozmiar 5,5”. – ………………………… zł.
  • Główki magnetyczne – 4 sztuki (2 sztuki – główki męskie, 2 sztuki – główki damskie). Specyfikacja. Magnetyczne modele główek do wykonania rysunków technicznych PIVOT POINT. Rozmiar modeli główek odpowiadać będzie proporcjom ludzkiej głowy. – ………………………… zł.
  • Książka instruktażowa TRENDY Pivot Point lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” – 36 sztuk. – ………………………… zł.
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Strzyżenie Pivot Point” – 72 sztuki. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Kreatywne techniki koloryzacji włosów”
  • Farba do włosów 60 ml – 60 sztuk. Specyfikacja: System farbowania CCS (Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna, lub farba równoważna ………………………… zł.
  • Farba do włosów w intensywnym odcieniu czerwieni – 12 sztuk. Specyfikacja: Farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna lub farba równoważna. Pojemność 60ml. – ………………………… zł.
  • Farba do włosów blond – 12- sztuk. Specyfikacja: Farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna, lub farba równoważna.Pojemność 60ml. – ………………………… zł.
  • Oksydanty – 12 sztuk. Specyfikacja: Emulsja utleniająca do farby z systemem Color Carier System. – ………………………… zł.
  • Rozjaśniacz do włosów – 2 sztuki. Specyfikacja: Rozjaśnianie do 6 poziomów, możliwość mieszania z 2%, 4%, 6%, 9%, 12% Creme Oxydant, maksymalna kontrola, bezpyłowy. – ………………………… zł.
  • Szampon po farbowaniu włosów 1250 ml – 4 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnujący kolor, poziom pielęgnacji – 2, poziom nawilżenia – 8. – ………………………… zł.
  • Preparat neutralizujący1250 ML – 4 sztuki. Specyfikacja: Preparat neutralizujący po zabiegach chemicznych, poziom pielęgnacji – 3, poziom nawilżenia – 4. – ………………………… zł.
  • Fartuch do farbowania (paczka 25 sztuk) – 20 paczek. Specyfikacja: Rozmiar 480 x 770 mm. – ………………………… zł.
  • Karta Kolorów – 2 sztuki. Specyfikacja: Karta kolorów z wyjmowanymi wzornikami kolorów i listwą do konsultacji z klientem. – ………………………… zł.
  • Pasemka do farbowania – 500 sztuk. Specyfikacja: Pasemka włosów ludzkich z zachowaną łuską włosa w  wybranych kolorach, długościach i strukturach. – ………………………… zł.
  • Główka treningowa damska VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna do dostosowana do szkolenia „Kreatywne techniki koloryzacji włosów” – 10 sztuk. Specyfikacja: Naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2.
  • Książka Trendy równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Kreatywne techniki koloryzacji włosów” – 1 sztuka. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Odkształcanie włosów”
  • Zestaw płynów do odkształceń 75 ml– 1 sztuka. Specyfikacja: Płyny do odkształceń System V3 – klasyczne odkształcenie, łagodne odkształcenie, delikatne odkształcenie, superdelikatne odkształcenie lub płyny równoważne – ………………………… zł.
  • Zestaw utrwalaczy – 1 sztuka. Specyfikacja: Pianowy 1:1 – do klasycznego i łagodnego odkształcenia; Pielęgnujący 1:1 – do łagodnego, delikatnego i super delikatnego odkształcenia;  O natychmiastowym  działaniu 1:9 – do klasycznego i łagodnego odkształcenia lub utrwalacze równoważne
  • Fluid ochronny – 1 sztuka. – ………………………… zł.
  • Zestaw do prostowania włosów 1000 ml – 1 sztuka. Specyfikacja: – płyn do prostowania włosów, zawierający aminokwasy wnikające dzięki nanotechnologii do kory włosa, budując mostki dwusiarczkowe. – ………………………… zł.
  • Szampon do delikatnego, ale głębokiego oczyszczenia włosów – 2 sztuki. Specyfikacja: Ekstrakt z pestek winogron, dokładnie oczyszczający włosy i skórę, usuwając pozostałości stylizacji. Nie zawiera parabenów. – ………………………… zł.
  • Szampon odbudowujący 250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnujący. Poziom pielęgnacji – 2 poziom nawilżenia – 8. – ………………………… zł.
  • Ręcznik jednorazowy – 2 sztuki. Specyfikacja: ręcznik jednorazowy w rolce, 750 odcinków, celuloza. – ………………………… zł.
  • Wata fryzjerska – 1 sztuka. Specyfikacja: 20% bawełna, 80% wiskoza,  waga 1kg – sznur, super miękka i bardzo chłonna. – ………………………… zł.
  • Główka treningowa VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna do dostosowana do szkolenia „Odkształcanie włosów” –  60 sztuk. Specyfikacja: naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2. – ………………………… zł.
  • Książka Trendy lub książka tematycznie równoważna do dostosowana do szkolenia „Odkształcanie włosów”  – 1 sztuka. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Upięcia i koki ART.LIBRE”
  • Lakier do włosów mocno utrwalający 500 ml – 32 sztuk. – ………………………… zł.
  • Spray nabłyszczający do włosów 200 ml – 30 sztuk. Specyfikacja: Pojemność 200 ml. – ………………………… zł.
  • Termoloki do kręcenia włosów – 3 zestawy. Specyfikacja: 8 dużych wałków, 6 średnich wałków,6 małych wałków, 20 klipsów motylkowych, 20 igieł metalowych, włącznik/wyłącznik, lampka kontrolna,wskaźnik nagrzania na jednym z wałków. Moc 400 Watt. – ………………………… zł.
  • Książka instruktażowa Art. Libre – 60 sztuk. Specyfikacja: Książka instruktażowa Art Libre. książka tematycznie równoważna do dostosowana do szkolenia „Upięcia i koki ART.LIBRE” – 60 sztuk. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Przedłużanie włosów”
  • Pasemka do przedłużania włosów – 220 sztuk (po 44 sztuki z każdej długości). Specyfikacja: włos ludzki, z zachowaną łuską włosa. Długość: 20cm, 35cm, 50cm, 65cm i 80cm, 4 struktury włosów, 6x 24 kolory naturalne, pozostałe w kolorach fantazyjnych, profesjonalne termo-łączenia. – ………………………… zł.
  • Osłonki plastikowe do przedłużania włosów (paczka 12 sztuk) – 15 paczek. – ………………………… zł.
  • Szampon głęboko oczyszczający 1250 ml – 5 sztuk.
  • Szampon oczyszczający przy zabiegu przedłużania włosów 200 ml – 15 sztuk. – ………………………… zł.
  • Płyn do ściągania pasemek 100 ml – 15 sztuk. – ………………………… zł.
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Przedłużanie włosów” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Przedłużanie włosów” – 60 sztuk. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Przygotowanie modelek do pokazu”
  • Pakiet do pielęgnacji włosów:
   • Szampon pielęgnacyjny 1250 ml- 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnacyjny – poziom pielęgnacji- 2 poziom nawilżenia – 8. – ………………………… zł.
   • Szampon pielęgnacyjny 1250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Szampon pielęgnacyjny – poziom pielęgnacji – 4 poziom nawilżenia – 6. – ………………………… zł.
   • Preparat neutralizujący 1250 ml – 2 sztuki. Specyfikacja: Preparat neutralizujący po zabiegach chemicznych, poziom pielęgnacji – 3, poziom nawilżenia. – ………………………… zł.
   • Kuracja do włosów i skóry głowy 1250 ml – 3 sztuki. Specyfikacja: Kuracja do włosów i skóry głowy -poziom pielęgnacji – 5, poziom nawilżenia – 5. – ………………………… zł.
   • Kuracja do włosów i skóry głowy 500 ml – 3 sztuki. Specyfikacja: Kuracja – poziom pielęgnacji – 10 poziom nawilżenia – 8.
   • Emulsja do loków 150 ml – 3 sztuki. – ………………………… zł.
   • Krem pielęgnujący połysk 50 ml – 3 sztuki. – ………………………… zł.
  • Pakiet do stylizacji włosów :
   • Wosk strukturujący 50 ml – 4 sztuki. – ………………………… zł.
   • Thermo Spray 125 ml – 5 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wosk nabłyszczający 100 ml – 5 sztuk. – ………………………… zł.
   • Styling Spray 500 ml – 3 sztuki. – ………………………… zł.
   • Produkt do loków Curl Concept 100 ml lub równoważny – 3 sztuki. – ………………………… zł.
   • Żel perłowy 100 ml – 3 sztuki. – ………………………… zł.
   • Pianka modelująca 300 ml – 3 sztuki. – ………………………… zł.
   • Lakier do włosów 500 ml – 5 sztuk. – ………………………… zł.
   • Spray nabłyszczający 200 ml – 5 sztuk. – ………………………… zł.
   • Lotion do układania włosów 125 ml – 5 sztuk. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Makijaż serwisowy”
  • Zestaw do makijażu – 1 sztuka. Specyfikacja: Zestaw do makijażu składający się z Make-up Board – wymiary szer. 535xgł310xwys. 110mm. Produkty obejmują cztery grupy – podkłady, makijaż ust, makijaż oczu, makijaż paznokci. – ………………………… zł.
  • Mleczko do demakijażu 200 ml- 6 sztuk. – ………………………… zł.
  • Zestaw do farbowania brwi i rzęs – 2 zestawy. – ………………………… zł.
  • Płatki pod oczy (zestaw po 96 sztuk) – 2 zestawy. – ………………………… zł.
  • Zestaw środków higienicznych – 40 zestawów. Specyfikacja: Zestaw obejmuje 1 sztukę wacików kosmetycznych, 1 sztukę pałeczek higienicznych, 10 sztuk gąbeczek do makijażu. – ………………………… zł.

 

 • Szkolenie „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur”
  • Schoolbook – książka instruktażowa do szkolenia „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur” lub równoważna książka tematycznie dostosowana do szkolenia „Stylizacja-komputerowe projektowanie fryzur” – 84 sztuki. – ………………………… zł.

 

 • Materiały stażowe
  • Zestawy do strzyżenia:
   • Główka treningowa VALESKA PREMIUM LINE *****100 % lub główka treningowa równoważna – 390 sztuk. Specyfikacja: naturalny włos ludzki, naturalny i miękki, implantacja maszynowa, włos układa się naturalnie. Kolor: brąz. Długość włosa: 30-35 cm. Gęstość: 230-260 włosów na cm2. – ………………………… zł.
   • Zestaw nożyczki i degażówki – 70 sztuk. Specyfikacja: Nożyczki fryzjerskie ,rozmiar 5,5”; Degażówki fryzjerskie, 28 ząbków, rozmiar 5,5”. – ………………………… zł.
   • Etui na nożyczki – 70 sztuk. Specyfikacja: Etui na nożyczki fryzjerskie ze skóry ekologicznej. – ………………………… zł.
   • Spryskiwacz 300 ml- 70 sztuk. Specyfikacja: kształt kulka, plastik. – ………………………… zł.
   • Zestaw grzebieni – 35 zestawów. Specyfikacja: zestaw zawiera 2 grzebienie ze szpikulcem, 2 grzebienie do strzyżenia standard i 2 grzebienie do strzyżenia długie. – ………………………… zł.
   • Klipsy rozdzielcze (sztuk w opakowaniu) – 70 opakowań. – ………………………… zł.
   • Brzytwa – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Nożyki do brzytwy (10 sztuk w opakowaniu) – 70 opakowań. – ………………………… zł.
   • Zestaw szczotek do stylizacji – 70 zestawów. Specyfikacja: W zestawie 1x Szczotka 56 mm, 1x Szczotka 44 mm, 1x Szczotka 34 mm, 1x Szczotka 25 mm, 1x Szczotka 16 mm. – ………………………… zł.
   • Szczotka płaska do stylizacji – 70 sztuk. Specyfikacja: końcówki zakończone okrągłą główką. – ………………………… zł.
  • Zestaw farb do koloryzacji:
   • Farba do włosów – 550 sztuk. Specyfikacja: farba do włosów wykorzystująca system farbowania CCS ( Color Carrier System ) – system galenic wspierający transport substancji czynnych i pigmentów do włosa, niemetaliczna lub farba równoważna. Pojemność 60ml. – ………………………… zł.
  • Zestaw akcesoriów do koloryzacji:
   • Peleryna jednorazowa (100 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. Specyfikacja: Pelerynka jednorazowa . Do wiązania, perforowana.140 x 100 cm. Kolor transparentny. – ………………………… zł.
   • Rękawiczki jednorazowe (100 sztuk w opakowaniu) – 35 opakowań. Specyfikacja: rękawice winylowe bezpudrowe, test przepuszczalności wody – AQL 1,5. – ………………………… zł.
   • Miseczka do farbowania 250 ml z miarką – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Pędzelki do farbowania, wąskie – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Czepek do pasemek (50 sztuk w opakowaniu) – 35 opakowań. Specyfikacja: czepek transparentny do pasemek przejrzysty gładki. Wymiary 320mm x 490 mm, grubość: 0.04 mm. – ………………………… zł.
   • Szydełko do pasemek – 70 sztuk. Specyfikacja: Szydełko fryzjerskie z nakładką, rozmiary: 0,6 mm lub 1,25 mm. – ………………………… zł.
   • Fartuch do farbowania (100 sztuk w opakowaniu.) – 70 opakowań. Specyfikacja: Wymiary: 480 x 770 mm, jednorazowe. – ………………………… zł.
  • Zestaw do odkształceń:
   • Wałki do trwałej 11mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 16 (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 9 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 6 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 7mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 8mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki do trwałej 4 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Papierki do trwałej (50 sztuk w opakowaniu) – 10 opakowań. – ………………………… zł.
   • Szpilki plastikowe (50 sztuk w opakowaniu) – 10 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki euro 30/45mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki euro 11/65mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki euro 20/45mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 13 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 17 mm (12 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 22 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 25 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 32 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki metalowe 40 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki na rzepy 28 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
   • Wałki na rzepy 21 mm (10 sztuk w opakowaniu) – 30 opakowań. – ………………………… zł.
  • Zestaw akcesoriów do koków
   • Wypełniacz blond kopuła duża – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz blond kopuła mała – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz blond okrągły medium – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz blond podłużny długi 23 cm – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz blond podłużny krótki 18 cm – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz brąz lub czarny kopuła duża – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz brąz lub czarny kopuła mała – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz brąz lub czarny okrągły medium – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz brąz lub czarny podłużny długi 23 cm – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wypełniacz brąz lub czarny podłużny krótki 18 cm – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Szczotka do koków classic – 80 sztuk. – ………………………… zł.
   • Siatka do włosów (zestaw po 2 sztuki) – 35 zestawów. – ………………………… zł.
   • Kokówka prosta wygięta 8 cm – 35 sztuk. – ………………………… zł.
   • Kokówka prosta 4,5 cm czarny i brąz – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Kokówka prosta 6,5 cm czarny i złoty – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Kokówka karbowana długa – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Kokówka karbowana krótka – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wsuwki gładkie 5 cm czarny i złoty – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wsuwki gładkie 7 cm czarny i złoty – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Wsuwki karbowane 6,5 cm czarne – 30 sztuk. – ………………………… zł.
   • Lakier do włosów – 80 sztuk. – ………………………… zł.
   • Nabłyszczacz do włosów – 70 sztuk. – ………………………… zł.
  • Zestaw pielęgnacyjny:
   • Szampon 250 ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Preparat neutralizujący 250 ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Odżywka 150 ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.
  • Zestaw do stylizacji
   • Lakier do włosów 500 ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Żel do włosów 100ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.
   • Preparat zwiększający objętość 200ml – 70 sztuk. – ………………………… zł.

 

Cena za cały przedmiot zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł).

 

 

Jednocześnie deklaruję, że czas wymiany lub naprawy materiału/materiałów w przypadku stwierdzenie uszkodzenia materiału, do stwierdzenia uszkodzenia może dojść w ciągu 14 dni od dostarczenia materiału, nastąpi w ciągu ………………………. dni/a.

 

Ponadto:

 1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-łam konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuje postanowienia zapytania ofertowego.

 

 1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

 

 1. Oświadczam, że spełniam kryteria dostępu oferentów jak poniżej:
 • Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 

 

 

 

………………………….                                                                           ……….……………………………………………

miejscowość, dnia                                                    podpis  Oferenta/   osoby reprezentującej Oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

 

 

Miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

 

Działając imieniem Oferenta niniejszym oświadczam, że:

 

nie jestem powiązany/-na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*:

 

Prospector Sp. z o.o., ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

* przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..………………

Podpis Oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.